Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004680, z kapitałem zakładowym 300.000 zł, numer NIP: 521 04 13 254.

logo gmp